DOM I WNĘTRZE

schemat zamówienia

Z reguły zamówienie poprzedzone jest procesem przygotowania i przesłania oferty.

W takim przypadku, o ile mieścimy się w terminie ważności oferty, powołując się na konkretną ofertę możemy przystąpić do realizacji zamówienia.

Bywa również tak, iż zamówienie składane jest bez uprzedniej prezentacji oferty. Wówczas w ramach zamówienia realizujemy wspomniane kroki opisane w części poświęconej schematowi oferty.

 1. W celu uruchomienia realizacji zamówienia niezbędne jest potwierdzenie przez Państwa naszego dokumentu potwierdzenia zamówienia składając we wskazanym miejscu podpis i odsyłając zwrotnie na adres mailowy z którego nasze potwierdzenie zostało przesłane, lub na adres durcon@durcon.com.pl, lub faxem na numer 56 659 98 07.
 2. Dokument ten zawierać będzie podobne dane jak opisane w części dotyczącej oferty cenowej.
 3. Nasze potwierdzenie zamówienia zawierać będzie również rysunki techniczne pojedynczych blatów roboczych oraz tam gdzie jest to możliwe rysunki złożeniowe.
  Durcon Company of Poland Sp. z o.o. w każdym przypadku wykonuje i przesyła własne rysunki techniczne. Ma to miejsce nawet wówczas, gdy Państwa oferta zawiera już tego typu dokumentację.
 1. W przypadku gdy częścią składową naszego potwierdzenie są rysunki techniczne (wówczas na dokumencie potwierdzenia zamówienia w rubryce „opis” będą widnieć stosowne numery rysunków) nie trzeba podpisywać i przesyłać zwrotnie wszystkich rysunków. Wystarczy przesłanie podpisanego dokumentu potwierdzenia zamówienia.
  Zwracamy jednak uwagę, aby wnikliwie zapoznać się z naszymi rysunkami technicznymi, gdyż te stanowią podstawę zleceń produkcyjnych i podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z błędną interpretacją rozwiązań technicznych.
 1. Data przesłania przez Państwa potwierdzonego dokumentu jest datą początkową od której liczony jest termin realizacji zaoferowany bądź to w ofercie, bądź w potwierdzeniu zamówienia.
 2. W przypadku, gdy warunki płatności ustalono na zasadzie pełnej lub częściowej przedpłaty, na kilka dni przez ustaloną datą płatności wystawiona będzie stosowna faktura pro-forma umożliwiająca Państwu dokonanie przedpłaty.
 3. Na każdym etapie realizacji zamówienia istnieje możliwość uzyskania informacji o stopniu zaawansowania kontaktując się bezpośrednio z osobą prowadzącą lub pod numerem 56 659 98 05, albo pisząc na adres durcon@durcon.com.pl.
 4. W przypadku, gdy Durcon Company of Poland Sp. z o.o. realizuje również transport towarów, ze stosownym wyprzedzeniem skontaktujemy się z Państwem, aby potwierdzić datę i miejsce dostawy.
 5. Jeśli odbiór towarów organizowany jest przez Państwa prosimy o przestrzeganie terminów ustalonych w potwierdzeniu zamówienia, lub innych ustaleń które w tym względzie mogły być prowadzone w trakcie realizacji zamówienia. Prosimy o każdorazowy kontakt na kilka dni przed planowanym odbiorem w celu ustalenia jego konkretnej godziny.
 6. W przypadku gdy montaż realizowany jest we własnym zakresie stosowna faktura VAT wystawiana jest z datą odbioru towaru i zgodnie z Państwa wskazaniem przekazana uprawnionej do odbioru osobie lub przesyłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.
 7. W przypadku zaś gdy montaż wykonywany jest przez naszych pracowników, faktura VAT wystawiana jest nie prędzej niż z datą zakończenia montażu i podpisania protokołu odbioru przez kupującego lub osobę przez niego upoważnioną. Faktura w takim przypadku może być również przesyłana pocztą na wskazany przez Państwa adres.